Uwaga! Zaczęły się oszustwa „na głuchonieme dzieci”

0
fot.ZB

Uwaga! Zaczęły się oszustwa „na głuchonieme dzieci”. Policja informuje, że do Polskiego Związku Głuchych dochodzą sygnały o nielegalnych zbiórkach pieniędzy. Oszuści podają się m.in. za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie. Wyposażeni są w listy opatrzone m.in. znakiem inwalidy i logiem Unii Europejskie. Ułatwia im to zbieranie pieniędzy niby na głuchonieme dzieci. Nie dajmy się nabrać.

Wiele osób uznaje logo Unii Europejskiej za wystarczający dowód uczciwości wszelkich działań. Wiedzą o tym oszuści. A gdy do tego doda się naturalną skłonność większości ludzi do czynienia dobra, sposób na wyłudzenie pieniędzy wydaje się już gotowy. Wystarczy tylko obrać cel, któremu służyć ma kwesta przeprowadzana pod znakiem UE. Najlepiej jeśli tumani się przyszłych darczyńców działaniem na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Tak właśnie działają oszuści, którzy podają się m.in. za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie. Maja ze sobą listy opatrzone logiem UE i znakiem inwalidy. Polski Związek Głuchych, coraz częściej informowany jest o tego rodzaju oszustach.

Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce policji lub pod dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112.

– Publiczne zbiórki pieniędzy są popularną metodą gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które przeznaczają je na realizację swoich statutowych działań – informuje policja. – Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej mogą być organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Są to m.in. stowarzyszenia, organizacje posiadające osobowość prawną (np. fundacje) oraz komitety powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223).

Ale – zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej uprzednim zgłoszeniu przez organizatora i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych (art. 5 ust. 1 cyt. ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej publikowane są na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA na stronie internetowej zbiorki.gov.pl

Jednym z warunków jakie musi spełnić organizator zbiórki publicznej, jak informuje policja, jest zapewnienie osobom prowadzącym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numerze zbiórki publicznej.

Zdarzenia dotyczące nielegalnych publicznych zbiórek pieniędzy w zależności od sytuacji mogą wyczerpywać znamiona wykroczenia lub przestępstwa. W myśl art. 56 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.) „Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny”.

Z kolei zgodnie z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.)”Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″.

(vis)

Dodaj komentarz