21 tez samorządowych do konsultacji

2
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów; fot. ZB

21 tez samorządowych do konsultacji. Wczoraj (4 czerwca) w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w sesji „Samorządna Rzeczpospolita” uczestniczyło ok. 800 samorządowców. Ogłosili 21 tez (postulatów) samorządowych. Wśród uczestników sesji był Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Andrzej Dziuba poparł te tezy.

Pod dokumentem prezentującym 21 tez samorządowych widnieje m.in. podpis: „Andrzej Dziuba Tychy”. Warto zwrócić uwagę na brak słowa „prezydent”. Oznacza to, że Andrzej Dziuba podpisał się we własnym imieniu, a nie jako reprezentant mieszkańców miasta Tychy. Tezy dopiero mają być skonsultowane z mieszkańcami.

Przedstawiamy pełny tekst tego dokumentu:

 

„Samorządna Rzeczpospolita

Gdańsk, 4 czerwca 2019

PREAMBUŁA

30 lat temu odbyły się w Polsce, pierwsze po II wojnie światowej, częściowo wolne wybory parlamentarne, a rok później rozpoczęła się budowa Polski samorządowej. Demokracja na szczeblu lokalnym zyskała realny wymiar.

 

Niestety, w ostatnich latach obserwujemy działania mające na celu centralizację państwa i ograniczenie roli wspólnot lokalnych. Dlatego, reprezentując naszych mieszkańców, żądamy zapewnienia możliwości rozwoju naszych miast i gmin zgodnie z Konstytucja RP i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

 

Przedstawiamy 21 tez, które – po konsultacjach z mieszkańcami, sektorem pozarządowym i całym środowiskiem samorządowym – zaprezentujemy 31 sierpnia 2019 roku jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej.

Na ich podstawie przygotujemy projekty ustaw, które złożymy pod obrady nowego parlamentu RP.

Będziemy dążyć do tego, aby nasze miasta i gminy, w 2020 roku, 30 lat od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, uzyskały prawodawstwo godne demokratycznej Polski w Europie.

 

Chcemy Polski samorządnej i solidarnej, w której mieszkańcy sami decydują o losach swoich lokalnych wspólnot.

 

21 TEZ SAMORZĄDOWYCH

 1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych

Samorządy terytorialne powinny mieć pełną samodzielność: prawną, organizacyjną i majątkową w zakresie realizacji zadań własnych we współpracy i konsultacji z mieszkańcami. Jedynym organem nadzoru dla samorządów w kwestiach lokalnych są mieszkańcy, którzy powinni być jak najszerzej włączeni w proces współdecydowania o sprawach małych ojczyzn.

 

 1. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom

Równe prawa i opieka dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, pochodzenia, rasy, światopoglądu, wyznania i orientacji. Zapewnienie szczególnej opieki dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową

Przedstawiciele samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych powinni uzyskać reprezentację na szczeblu najwyższych władz państwowych i uczestniczyć aktywnie w tworzeniu regulacji prawnych. Należy znieść monopol partii politycznych w procesie stanowienia prawa w Polsce.

 

 1. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności

Wspólnota lokalna powinna mieć pełne prawo, bez żadnych odgórnych ograniczeń, do udzielania mandatu zaufania osobom działającym na rzecz danej społeczności.

 

 1. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw

Projekty ustaw, szczególnie dotyczące zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w art. 166 Konstytucji RP, powinny podlegać obowiązkowej konsultacji ze zrzeszeniami samorządów jako przedstawicielami wspólnot lokalnych. Wyniki tych konsultacji winny być umieszczane w ocenie skutków regulacji każdego projektu ustawy dotyczącej wspólnot lokalnych. Brak uzgodnienia stanowi podstawę do wystąpienia do właściwego sądu.

 

 1. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli

Państwo powinno, zgodnie z art. 70 Konstytucji RP, zapewnić środki prawne, finansowe i organizacyjne, potrzebne do realizacji celów związanych z edukacją powszechną.

 

 1. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne

Transparentne i apolityczne finansowanie przez państwo kultury aktywującej społeczności lokalne.

 

 1. Decentralizacja służby zdrowia

Powierzenie decyzji i kontroli w sprawach ochrony zdrowia samorządom terytorialnym. Zmiana zasad finansowania służby zdrowia poprzez wprowadzenie systemu konkurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.

 

 1. Skuteczna ochrona środowiska, walka ze smogiem

Zwiększenie udziału gmin we wpływach z opłat z tytułu użytkowania środowiska naturalnego. Pełny wpływ samorządu województwa na zarządzanie funduszami ochrony środowiska, przywrócenie gminnych funduszy. Przekazanie gminom realizacji programów adresowanych do mieszkańców (np. (”Czyste powietrze”).

 

 1. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej

Centralne regulacje (m.in. lex developer czy lex Szyszko) dewastują przestrzeń publiczną w naszych miastach i gminach. Wsparcie prawne i finansowe dla samorządów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego.

 

 1. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego

Narzędzia prawne i finansowe oraz realny wpływ społeczności lokalnej na politykę mieszkaniową, skierowaną do różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych mieszkańców.

 

 1. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej

W celu realizacji zadań wskazanych przez mieszkańców, samorządy muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania polityki podatkowej, o czym stanowi art. 168 Konstytucji RP. Należy znieść maksymalne/minimalne stawki podatków lokalnych, narzucane samorządom ustawowo przez władze centralne. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy i pozyskiwania środków na projekty ważne dla mieszkańców. Swoboda realizowania zadań gminy w formie in-house.

 

 1. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy

Nie zgadzamy się na zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez samorządy przy jednoczesnym ograniczaniu wpływów z budżetu państwa, co jest niezgodne z art. 167 Konstytucji RP.

 

 1. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych

Maksymalna decentralizacja funduszy UE. Transparentność rozdziału dotacji rozwojowych na podstawie czytelnych kryteriów oraz jawnych arkuszy oceny projektów.

 

 1. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego

Należy przekazać społecznościom lokalnych i regionalnym mienie publiczne, będące dziś w dyspozycji agencji państwowych. Majątek ten powinien stanowić bazę rozwoju potencjałów lokalnych i regionalnych.

 

 1. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych

Uchwalenie ustaw metropolitalnych na wniosek i wg modelu wypracowanego lokalnie dla danych aglomeracji, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie. Dla mniejszych jednostek prawne regulacje współdziałania samorządów w obszarach funkcjonalnych (forma pośrednia między związkiem a stowarzyszeniem komunalnym).

 

 1. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego

Przekazanie wszystkich zadań dotyczących spraw publicznych w regionie samorządowi województwa.

 

 1. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami

Realny wpływ społeczności lokalnych i regionalnych na funkcjonowanie na ich terenie zespolonych służb, m.in. straży pożarnej, sanepidu oraz nadzoru budowlanego.

 

 1. Odpolitycznienie mediów publicznych

Przekazanie lokalnych ośrodków publicznego radia i telewizji społeczności regionalnej.

 

 1. Policja municypalna

Przekazanie mieszkańcom wpływu na prewencję i bezpieczeństwo w ich lokalnych społecznościach.

 

 1. Przywrócenie służby cywilnej

Obowiązek konkursu na wszystkie stanowiska urzędnicze w państwie. Profesjonalna i apolityczna kadra urzędnicza, przywrócenie rangi Szkoły Administracji Publicznej.”

 

2 KOMENTARZE

 1. Brawo…Brawo!!! „Nasz” prezydent Andrzej Dziuba, występując jako osoba prywatna, (bez użycia słowa prezydent) podpisał 21 tez samorządowych!!! Trzeba zapytać…No to mamy prezydenta miasta Tychy, czy nie?! Wstydzi się nas mieszkańców reprezentować poza Tychami?! Kto nam mieszkańcom to wyjaśni?! Już raz kiedyś w Warszawie, (zostawiając nas na pastwę losu?!) coś tam „tworzył” bez naszej, mieszkańców zgody (?!) Czy tak wypada? Czy tak wolno? A teraz tworzy, z byłymi kolegami partyjnymi, „Nową Targowicę”(?!), nazywając to 21 tezami samorządowymi, zawłaszczając Solidarności Jej Liczbę Świętą „21”!!! Czy to „nowy pucz”, ale teraz w wykonaniu „POwskich prezydentów miast”?!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here