Aktualizacja Programu Ochrony Wód Morskich. Chrońmy Bałtyk

0
Bałtyk, fot. ZB
Reklama

Bałtyk należy do najpłytszych i najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Grożą mu przede wszystkim: eutrofizacja, intensywne połowy, zanieczyszczanie środowiska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie opracowuje aktualizację Programu Ochrony Wód Morskich, wskazując w niej m.in. na konieczność zapobiegania degradacji środowiska morskiego, ograniczenia zanieczyszczeń i odtwarzania ekosystemów.

Jak informuje portal wody.gov.pl (Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie), w 1997 roku Komisja Helsińska ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy stanu wód Morza Bałtyckiego. Duża ilość zanieczyszczeń trafia do morza rzekami, dlatego jednym z elementów dbania o Bałtyk jest dbanie o czystość polskich rzek.

Unia Europejska, jak czytamy, wydała ramową dyrektywę w sprawie strategii morskiej. Dokument ten wprowadzony został w polski system prawny ustawą Prawo wodne, która wyznacza ramy zintegrowanego podejścia państw członkowskich Unii Europejskiej do ochrony wód morskich. Chodzi o zachowanie dobrego stanu mórz w Europie, zapewnienie i utrzymanie ich zasobów oraz możliwości korzystania z usług morskich. PPWWP w ramach tej strategii wyznacza cele środowiskowe dla wód morskich oraz sporządza projekt programu ich ochrony.

Aktualizacja programu ochrony wód morskich, pod hasłem „Chroń morze”, przyczyni się, jak czytamy na portalu wody.gov.pl, do realizowanej przez Wody Polskie kompleksowej poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Prace w ramach II cyklu planistycznego wkroczyły w kluczowy etap, którego efektem będzie wytypowanie działań niezbędnych do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód morskich. Służyć temu ma m.in. identyfikacja zanieczyszczeń wód oraz przywrócenie lub poprawa stanu ekosystemów morskich. W procedurze przewidziana jest analiza kosztów i korzyści oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Odbędą się także konsultacje społeczne.  Dopiero po ich zakończeniu nastąpi przygotowanie projektu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM), który przedłożony zostanie Radzie Ministrów. Natomiast w pierwszym kwartale 2022 r. opracowany ma być raport dla Komisji Europejskiej.

Od 1 stycznia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją, jak informuje portal PGWWP, jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

Reklama

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here