Działania w zakresie ochrony wód. Grunt prawny

0
fot. ZB
Reklama

Prawo wodne głosi: „Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko dla organizmów, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność”. Działania ochronne skupiają się na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, ich usuwaniu oraz usuwaniu skutków wywołanych przez te zanieczyszczenia.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (gov.pl/web/klimat/ochrona-wod) w Polsce zasoby wód są mniejsze niż w Europie (chodzi o średnią przypadającą na jednego mieszkańca). Tym istotniejsze jest dbanie o jakość wody.

W naszym kraju obowiązuje Prawo wodne (ustawa z 20 lipca 2017 r.). Wdrażane są także wymogi ustalone prawodawstwem unijnym. Chronione są wody słodkie (powierzchniowe i podziemne) oraz morskie. Podstawą ustalenia działań ochronnych jest wiedza oparta na ocenie stanu wód, przeprowadzanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Wyniki oceny wyznaczają cele środowiskowe dla poszczególnych części wód. Cele te (i przypisane ich realizacji działania) sformułowane są w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Ministerstwo informuje także, że działania, którymi objęto wody powierzchniowe, dotyczą poprawy lub utrzymania ich dobrego lub bardzo dobrego stanu ekologicznego (w przypadku, gdy mowa o wodach naturalnych) albo dobrego lub maksymalnego potencjału ekologicznego – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych (powstałych w wyniku działalności człowieka), lub silnie zmienionych poprzez działalność człowieka. O stanie lub potencjale ekologicznym informują wyniki badań elementów biologicznych (np. fitoplanktonu czy fitobentosu) oraz elementów wspierających w określeniu stanu lub potencjału ekologicznego – elementów hydromorfologicznych (np. dynamika przepływu wody) i fizykochemicznych (np. określających warunki tlenowe wody czy warunki biogenne).

Działania dotyczące wód powierzchniowych dotyczą także utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu chemicznego – tzn. takiego, w którym nie są przekroczone środowiskowe normy jakości badanych substancji priorytetowych, czyli m.in. metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych. W przypadku wód podziemnych wysiłki ochronne skupiają się na osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu ilościowego i chemicznego (badane są stężenia metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych).

Reklama

Bałtyk chroniony jest poprzez koordynację i realizację Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich oraz uczestnictwo w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

(pp)

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here