Gazy cieplarniane. Zezwolenie na emisję

0
fot. Emilian Robert Vicol z Pixabay

Gazy cieplarniane mają tak istotny wpływ na klimat naszej planety, że wprowadzono  zarządzanie ich emisją. Stworzono w tym celu system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jeśli ktoś chce prowadzić instalację objętą tym systemem musi na taką działalność uzyskać zezwolenie.

Rządowy portal biznes.gov.pl informuje, że w Polsce, systemem emisji gazów cieplarnianych administruje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) utworzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Sprawę zezwolenia, jak czytamy, można załatwić listownie, albo podczas wizyty w urzędzie. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca tytuł prawny do władania instalacją w celu jej eksploatacji. Emisja gazów cieplarnianych z instalacji dotyczy: dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O), perfluorowęglowodorów (PFCs).

Wniosek o uzyskanie stosownego zezwolenia wraz z załącznikami należy złożyć do marszałka województwa zgodnie z postanowieniami art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który jest organem właściwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W pozostałych przypadkach, jak czytamy w serwisie rządowym, zgodnie z postanowieniami art. 378 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, organem do którego należy złożyć wniosek jest starosta.

(pp)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here