Krajowy programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Trwają konsultacje społeczne

0
fot. Jarosław JĘDRYSIK

Do 22 lutego 2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Prace nad tym dokumentem prowadzi Ministerstwo Środowiska na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC).

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, dyrektywa NEC wprowadziła przepisy, które mają przyczynić się do stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, opierając się na redukcjach emisji określonych substancji wynikających z przepisów Unii w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza u źródła.

Zgodnie z art. 6 tej dyrektywy każde państwo członkowskie powinno przyjąć i wdrożyć krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP), który ma zapewnić wykonywanie przez państwa ich zobowiązań w zakresie redukcji emisji, a także skutecznie przyczynić się do realizacji celów dotyczących jakości powietrza. Program ten ma być okresowo aktualizowany. Dokument ma skoordynować działania w zakresie redukcji emisji wynikających z krajowych ram polityki dotyczącej jakości powietrza w powiązaniu z obszarami polityk odnoszących się do rolnictwa, przemysłu czy transportu.

Ministerstwo Środowiska zaprasza zainteresowane podmioty do przesyłania swoich stanowisk do projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (za pomocą dedykowanego formularza uwag), w terminie do 22 lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej kinga.majewska@mos.gov.pl.

(pp)

Dodaj komentarz