Ruszył proces sądowy dyrektora MOPS-u w Bieruniu. Odczytano akt oskarżenia

0
Sąd Rejonowy w Tychach; fot. ZB
Reklama

W Sądzie Rejonowym w Tychach 4 maja br. rozpoczął się proces karny dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Prokuratura Rejonowa w Tychach oskarżyła go o psychiczne znęcanie się oraz naruszanie praw pracowniczych swoich podwładnych. Dyrektor nie przyznaje się do winy.

Jak informuje nas Joanna Gajos, zastępca prokuratora rejonowego w Tychach, przewód sądowy rozpoczął się 4 maja br. Odczytany został akt oskarżenia sporządzony przez tyską prokuraturę.

Dyrektor MOPS-u w Bieruniu oskarżony został o popełnienie przestępstw z artykułu 207 par. 1 Kodeksu karnego [kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad (…) osobą pozostającą w stałm lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5] oraz artykułu 218 par. 1a Kodeksu karnego [kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2].

Akt oskarżenia obejmuje okres lat 2016-2019. Formułuje sześć zarzutów. Pokrzywdzonych jest sześciu pracowników MOPS-u. Pięciu z nich ma status oskarżyciela posiłkowego.

Jak dowiedzieliśmy od jednego z oskarżycieli posiłkowych, podczas pierwszej rozprawy (4 maja) dyrektor MOPS-u nie przyznał się do winy. Pełnomocnik oskarżonego wystąpił z wnioskiem o utajnienie przebiegu rozprawy. Sędzia nie wyraziła na to zgody. Dyrektor MOPS-u skorzystał też z prawa na nie odpowiadania na pytania oskarżycieli posiłkowych. Termin kolejnej rozprawy sędzia wyznaczył na 25 maja. Wtedy rozpocznie się składanie zeznań przez strony i świadków.

Reklama

Przypomnijmy, że dyrektor bieruńskiego MOPS-u został uznany za winnego zarzucanych mu czynów wyrokiem nakazowym (bez udziału stron), wydanym przez Sąd Rejonowy w Tychach z dnia 10 lutego br. Artykuł 500, paragraf 3 Kodeksu postępowania karnego mówi, że wyrok w tym trybie może zapaść, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Z kolei artykuł 506 Kpk daje skazanemu prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie 7 dni od doręczenia tego wyroku. Tak też uczynił dyrektor. Tym samym wyrok nakazowy stracił moc, a sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych (rozprawy z udziałem oskarżonego i pokrzywdzonych).

We wspomnianym wyroku nakazowym sędzia skazał dyrektora MOPS-u na karę jednego roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Wobec dyrektora orzeczony został także zakaz zajmowania stanowisk dyrektorskich w administracji publicznej przez okres trzech lat. Ponadto sąd zobowiązał oskarżonego do wypłaty każdemu z sześciu pracowników po 1000 zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz do zwrotu kosztów sądowych (370 zł).

Wedle wyroku nakazowego, dyrektor MOPS-u w Bieruniu m.in. groził pracownikom zwolnieniem, karami dyscyplinarnymi, naganą, przeniesieniem na inne stanowisko. Nakładał na nich dodatkowe zadania, niewspółmierne do ilości i zakresu obowiązków. Komentował publicznie wygląd i inteligencję osób pokrzywdzonych, czym dyskredytował ich w oczach innych pracowników. Nękał, pomniejszając ich kompetencje lub zarzucał brak tychże. Wzbudzał u niektórych pokrzywdzonych przeświadczenie o braku akceptacji pośród innych pracowników.

Kolejną osobę ośmieszał i poniżał uwagami o jej trybie życia. Negował bez powodu lub z istotnie błahego powodu poprawność wytworzonej przez pracowników dokumentacji. Podsłuchiwał osoby pokrzywdzone i ignorował ich obecność w swoim gabinecie, czym naruszał ich godność. To wszystko powodowało u pokrzywdzonych notoryczny stres, niepokój i wywoływało zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.

22 lutego br. dyrektor MOPS-u wysłał nam pocztą elektroniczną komentarz: „Nie zgadzam się z treścią wyroku nakazowego. (…) 22.02.2021 r., do Sądu Rejonowego w Tychach został złożony sprzeciw, zatem sprawa będzie rozpoznana na zasadach ogólnych. Wierzę, że postępowanie wykaże bezpodstawność stawianych mi zarzutów”.

Prokuratorskie zarzuty dla dyrektora MOPS-u: psychiczne znęcanie się i naruszanie praw pracowników

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here