Sąd nad Elżbietą Kanią, byłą wiceprezydent Tychów, trwa już ponad 10 lat

0
Część jawna procesu, 17.12.2018 r.; fot. ZB

Sąd nad Elżbietą Kanią, byłą wiceprezydent Tychów, trwa już ponad 10 lat. Dzisiaj (17.12) przed Sądem Rejonowym w Tychach kontynuowany był proces przeciwko Elżbiecie Kani, byłej wiceprezydent Tychów. Chodzi o głośną swego czasu transakcję zamiany gruntów z 2003 roku. Prokuratura Okręgowa w Katowicach oskarża Elżbietę Kanię m.in. o niedopełnienie obowiązków i doprowadzenie do powstania szkody w mieniu gminy w wysokości ponad 650 tys. zł. Elżbieta Kania nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Sąd nad nią trwa już ponad 10 lat.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach oskarża Elżbietę Kanię (oskarżona już dawno zrezygnowała z ochrony wizerunku, co podtrzymał na rozprawie 17.12.2018 r. jej pełnomocnik prawny), że od marca do 14 kwietnia 2003 roku w Tychach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez przedsiębiorstwo Opal sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako zastępca prezydenta do spraw gospodarki nie dopełniła ciążących na niej obowiązków. Chodzi o to, że 14 kwietnia 2003 roku doszło do zamiany gruntów między gminą Tychy i przedsiębiorstwem Opal. Za swoje działki przy ul. Piłsudskiego miasto otrzymało od spółki Opal grunt u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej. Ale operat szacunkowy z kwietnia 2003 roku, wyceniający gminną ziemię przy ul. Piłsudskiego, zdaniem prokuratury, nie uwzględniał faktycznego stanu. Wynikać to miało z nieprzekazania rzeczoznawcy majątkowemu informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym zakończonym 1 kwietnia 2003 roku wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o charakterze handlowym. Elżbieta Kania, jak twierdzi prokuratura, wiedząc, że informacja ta ma znaczący wpływ na zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości i przekraczając otrzymane uprawnienia – bez zgody Rady Miasta Tychy – zawarła umowę zamiany nieruchomości ze spółką Opal, i to pomimo faktu, że w stosunku do części nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia trwało w owym czasie postępowanie administracyjne o zwrot (z wniosku prywatnego właściciela), co, z mocy prawa, uniemożliwiało zbycie tej nieruchomości.

Oskarżona, jak ustaliła prokuratura, przyjęła, że wartość gminnych nieruchomości przeznaczonych na zamianę wynosi 1 337 588 zł w sytuacji, gdy rzeczywista wartość tych gruntów wynosiła 1 989 000 zł.

Oskarżenie podnosi jeszcze jeden aspekt sprawy: wiceprezydent Kania. podpisując akt notarialny zamiany gruntów wskazała, że nieruchomość przedsiębiorstwa Opal nabywana jest pod planowaną inwestycję PPUP Poczta Polska Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze w Tychach, pomimo posiadanych informacji o odstąpieniu przez Pocztę Polską od realizacji tej inwestycji. Działaniem takim, zdaniem prokuratury, Elżbieta Kania doprowadziła do powstania szkody w mieniu gminy Tychy w wysokości 651 412 zł oraz działała na szkodę prywatnego właściciela, starającego się o zwrot gruntów, a tym samym na szkodę interesu gminy, gdyż narażała ją na ewentualne roszczenia odszkodowawcze.

Akt zamiany gruntów ze spółka Opal wiceprezydent Elżbiet Kania podpisała 14 kwietnia 2003 roku. Tego samego dnia, w tej samej kancelarii notarialnej, otrzymane od gminy działki Opal korzystnie sprzedał przedsiębiorstwu MG, a ten scalił grunty, wystarał się o stosowne zezwolenia i sprzedał to pod budowę marketu. Dzisiaj stoi tu Kaufland.

Pierwszy proces sądowy rozpoczął się 1 kwietniu 2008 roku i trwał rok. Wyrok (m.in. 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz gminy ponad 650 tys. zł) zapadł 7 kwietnia 2009 r. Elżbieta Kania zrezygnowała w tym dniu (po ogłoszeniu wyroku) ze stanowiska wiceprezydenta Tychów do spraw gospodarki przestrzennej, a prezydent rezygnację tę przyjął. 24 listopada 2009 r. kwietniowy wyrok został uchylony przez Sąd Okręgowy w Katowicach, a sprawa przekazana Sądowi Rejonowemu w Tychach do ponownego rozpatrzenia. Procesy są wznawiane, ale prawomocny wyrok wciąż nie zapadł.

Sędzia Marek Witek, wiceprezes Sądu Rejonowego w Tychach, poinformował nas niedawno o aktualnym stanie rzeczy. Otóż, wyrokiem z 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Tychach umorzył postępowanie karne w tej sprawie, ale na skutek wniesionych apelacji przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach oraz obrońcę oskarżonej, Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 10 września 2017 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tychach. Dzisiaj (17.12.2018 r.) odbyła się kolejna rozprawa wznowionego procesu (Elżbieta Kania była nieobecna).

Proces jest jawny. Dzisiaj (17.12) jako świadek zeznawał notariusz, który sporządził akt zamiany gruntów. Dlatego, ze względu na tajemnicę notarialną, podczas jego zeznań sędzia Grzegorz Kraszewski wyłączył jawność rozprawy (tzn. „Nowe Info” w tym czasie musiało opuścić salę rozpraw).

Dodaj komentarz