Zapisy do klas sportowych, przedszkoli, podstawówek

0
Rozpoczęły się zapisy do klas sportowych; fot. ZB

Dzisiaj (15 lutego) rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów sportowych klas czwartych publicznych szkół podstawowych w Tychach na rok szkolny 2021/2022. Do 22 lutego, trwać będą zapisy dzieci do przedszkoli, a nabór do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa do 26 lutego 2021 r.

Ewa Grudniok, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, informuje, że od dzisiaj (15 lutego) do 5 marca można składać wnioski o przyjęcie do czwartych klas o profilu sportowym w dyscyplinach: pływanie dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców (Sportowa SP nr 19 im. Mikołaja Kopernika, ul. Niepodległości 190, tel. 32 227 68 25, email: sp19@oswiata.tychy.pl , www.sp19.tychy.edu.pl ); siatkówka dziewcząt i chłopców (SP nr 10 im. Gustawa Morcinka, ul. Borowa 123, tel. 32 218 36 12, email: sp10@oswiata.tychy.pl , www.sp10.tychy.edu.pl ); hokej/unihokej dziewcząt i chłopców (SP nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy,  ul. Gen.de Gaulle’a 18, tel. 32 227 82 70, email: sp36@oswiata.tychy.pl , www.sp36.tychy.edu.pl ).

– Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportu – mówi Ewa Grudniok.

Rzecznik UM Tychy, przypomina ponadto, że zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych w Tychach rozpoczęły się 8 lutego.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

– O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych, realizujących dla miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego, mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Tychy – mówi Ewa Grudniok. – Rekrutacja jest wspomagana przez system informatyczny.

– Pierwszeństwo (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe) mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno bądź oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie – informuje Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta Tychy z 12 grudnia 2019 roku.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić wniosek (dostępny np. na stronach internetowych lub w dowolnej placówce).  We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

– Wniosek wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze  stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (czyli wymienionej we wniosku jako pierwszej) w terminie od 8 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. – mówi rzecznik UM Tychy

8 lutego rozpoczęły się też zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych, w których obowiązuje tzw. rejonizacja (szkoły te przyjmują dzieci mieszkające w przypisanym obwodzie). Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy, jak słyszymy, wypełnić elektronicznie formularz zgłoszenia dostępny na tyskim portalu oświatowym www.oswiata.tychy.pl, podpisać go i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

– Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej w sytuacji, gdy rodzeństwo kandydata już do niej uczęszcza – wyjaśnia dyrektor Gnacik. – Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego rodzic (opiekun prawny) powinien zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Od 1 marca 2021 r. w tyskich szkołach: SP 13, SP 14 i SP 37 rozpoczną się nabory do klas siódmych dwujęzycznych.

(pp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here